Teach Kids банер

Лекции од Стариот Завет
Да се поучуваат децата како Бог ја контролира историјата

Оттука можеш да симнеш серии лекции од Стариот Завет. Сериите се наведени во хронолошки ред, а ако неколку серии покриваат ист период, тогаш се подредени по азбучен ред. Ако ја запомниш на својот компјутер датотеката што си ја симнал и ја отвориш во Adobe Reader®, можеш да ја употребиш функцијата "Bookmarks" (обележувачи) за да „скокаш“ до секоја лекција и до прашањата за повторување. Од „Мисијата за евангелизација на деца“ можеш да ги купиш визуелните помагала што можеш да ги користиш со бесплатниот текст. За најблиската МЕД канцеларија погледни во „Локации“.


CEF логото