Teach Kids банер

Новозаветни лекции
Поуки за децата - да научат дека Бог нуди надеж и иднина преку Христос

Оттука можеш да симнеш серии лекции од Новиот Завет. Сериите се наведени по хронолошки ред, а ако неколку серии покриваат ист период, тогаш се подредени по азбучен ред. Ако ја запомниш на својот компјутер датотеката што си ја симнал и ја отвориш во Adobe Reader®, можеш да ја употребиш функцијата "Bookmarks" (обележувачи) за да „скокаш“ до секоја лекција и до прашањата за повторување. Од „Мисијата за евангелизација на деца“ можеш да ги купиш визуелните помагала кои можеш да ги користиш со бесплатниот текст. За најблиската МЕД канцеларија погледни во „Локации“.


CEF логото