Teach Kids banner

Mësimet e Dhjatës së Re
T’u mësosh fëmijëve që Perëndia ofron shpresë dhe një të ardhme nëpërmjet Krishtit

Nga kjo faqe ju mund të shkarkoni seritë e mësimeve biblike të Dhjata e Re. Seritë janë listuar sipas rendit kronologjik dhe kur disa seri mbulojnë të njëjtën periudhë, ata janë në rend alfabetik. Nëse e ruani serinë që keni shkarkuar në kompjuterin tuaj dhe e hapni në formatin Adobe Reader, mund të përdorni funksionin "Bookmarks" për të kapërcyer mësimet dhe për të rishikuar pyetjet e përsëritjes. Mund t’i blini vizualet që shoqërojnë tekstet falas të mësimeve nga Bashkësia e Ungjillizimit të Fëmijëve (shiko “Vendet”).


CEF logo