Teach Kids banner

Vendet
Si të kontaktoni me BUF-në nëpër Evropë

Ju mund të blini vizualet për tekstet falas të mësimeve, nga zyra Bashkësisë e Ungjillizimit të Fëmijëve, ose nga një dyqan në internet, në vendin tuaj ose në vendin fqinj. Vizualet mund të jenë në flashcard, flanelograf, ose PowerPoint, në varësi të serisë së mësimeve. Mund të klikoni në "Email" për t’i dërguar zyrës një email, ose në "Website" ose "Webshop" për të shkuar në faqen e tyre ose në dyqanin në internet. Nëse vendi juaj nuk është në listë, atëherë ka mundësi që vendi juaj të mos ketë ende një zyrë BUF.
Nëse nuk jeni në gjendje që t’i gjeni vizualet që po kërkoni në vendin tuaj ose në vendin fqinj, ju lutem dërgoni një email tek TeachKids për ndihmë për të gjetur vizualet: info@teachkids.eu


CEF logo